Els partits polítics poden servir com a transmissors de la informació i guies, enviant claus des de les elits als activistes, i, finalment, a les masses, així com des de les elits cap a les masses.

El partit pot servir com una institució intermediària, usant-se per les elits per a construir els temes a parlar per les masses i pel públic com un mitjà per a controlar els seus representants elegits (a Schlesinger, Joseph A. (1985), "The new American Political Party", American Political Science Review, 79 (4), pgs. 1152-1169).

El text parla de les single issue activities i de com hi ha temes que interessen a la població i als legisladors (SIDA, avortament, medi ambient...). S'analitza el nombre de temes tractats al congrés nordamericà per les elits i els temes que interessen a la població, i els compara.


Lindaman, Kara; Haider-Markel, Donald P. (2002), “Issue Evolution, Political Parties, and the Culture Wars”, Political Research Quarterly, Vol. 55, No. 1 (Març), Pg. 91-110

0 Comments:

Post a Comment