Una teoria del poder específicament desenvolupada per a les organitzacions, amb base weberiana, és la de Crozier i Friedberg.
Per a aquests autors una organització és primordialment ... el regne de les relacions de poder, d'influència, de regateig i de càlcul on les relacions conflictives no s'ordenen segons un esquema lògic integrat; (sinó que) per a molts actors, són el mitjà de manifestar-se i de pesar sobre el sistema i els seus agremiados encara que sigui de manera totalment desigual ... (Això és així perquè l'home) ... primer de tot és un cap, és a dir, una llibertat, o, dit en termes més concrets, un agent autònom capaç de calcular i de manipular, que s'adapta i inventa en funció de les circumstàncies i dels moviments dels seus agremiados (Crozier i Friedberg, 1990: 39).
En tota organització l'actor individual disposa d'autonomia relativa, d'un marge de llibertat irreductible, és a dir té poder relatiu. Amb base en aquesta autonomia pot prendre les oportunitats que se li presenten en el marc de les restriccions inherents de l'organització. Aquesta elecció mai és totalment previsible, pel que no està absolutament determinada i sempre té un element de contingència.

Un segon concepte clau para Crozier i Friedberg és el de poder, que: ... en el plànol més general, implica sempre la possibilitat, per a alguns individus o grups, d'actuar sobre altres individus o grups... actuar sobre el proïsme és entrar en relació amb ell; i és en aquesta relació on es desenvolupa el poder d'una persona A sobre una persona B ... El poder és, doncs, una relació i no un atribut dels actors (Crozier i Friedberg, 1990: 55).
En aquest enfocament el poder té diverses característiques: és una relació d'intercanvi, i per tant de negociació; és una relació instrumental i no transitiva i finalment, és una relació recíproca però desequilibrada. És una relació de força de la qual un pot treure més avantatge que l'altre, però en la qual, de la mateixa manera, l'u no està totalment desvalgut enfront de l'altre. Aquesta conceptualització és un notable desenvolupament de la teoria weberiana del poder i la dominació.

Per a Crozier i Friedberg (1990: 46-48), el poder s'exerceix en el context d'una estratègia la qual és un comportament que sempre presenta dos aspectes: un ofensiu, que és aprofitar les oportunitats per a millorar la seva situació, i altre defensiu que consisteix a mantenir i ampliar el seu marge d'autonomia i per tant la seva capacitat d'actuar. Per a aquests autors, les característiques estructurals d'una organització delimiten o restringeixen l'exercici del poder entre els seus membres i defineixen les condicions en les quals aquests poden negociar entre si. L'organització permet el desenvolupament de relacions de poder i els dóna un caràcter permanent. D'igual forma destaquen algunes característiques organizacionales lligades a l'exercici del poder com les zones d'incertesa que es desenvolupen al voltant de les relacions entre una organització i els seus entorns; el control de la comunicació i de la informació en l'organització i l'existència de regles organitzatives Crozier i Friedberg estableixen com conclusió que: ... estudiar una organització des del punt de vista de les relacions de poder a través de les quals els actors organitzatius manipulen les zones d'incertesa amb que conten per a negociar contínuament la seva pròpia bona voluntat i per a imposar, en la mesura del possible, les seves pròpies orientacions a altres actors, ens revela una segona estructura de poder, paral·lela a la qual l'organigrama oficial codifica i legitima ... (amb això) permet situar i comprendre les ‘anomalies’ i el ‘distanciament’ que contínuament s'observen entre la façana oficial d'una organització i els processos reals que caracteritzen el seu funcionament.
Aquesta estructura de poder constituïx, de fet, el veritable organigrama de l'organització, si es completa, es corregeix i fins i tot s'anul·len les prescripcions formals (Crozier i Friedberg, 1990: 75).


Crozier, Michel and Friedberg, Erhard (1977), "L’acteur et le système", Paris, Editions du Seuil.

0 Comments:

Post a Comment